Sambandet mellan aminosyran taurin och hjärtsjukdom hos cocker spaniel 

Dilaterad kardiomyopati (DCM) är en allvarlig och livshotande hjärtsjukdom där hjärtmuskulaturens sammandragningskraft med tiden successivt försämras. Till slut kan DCM leda till att hunden utvecklar tecken på hjärtsvikt och/eller allvarliga rubbningar i hjärtats elektriska aktivitet. Vid hjärtsvikt ansamlas vätska i lungorna/brösthålan och detta yttrar sig oftast som ansträngd andning med en ökad andningsfrekvens, hosta, och nedsatt arbetstolerans. Ibland kan förloppet utvecklas snabbt till allvarlig andnöd som kräver intensivvård. Cocker spaniel är en av de hundraser som har en ökad risk att utveckla DCM, och hos vissa av de drabbade hundarna har det påvisats ett samband mellan DCM och låga blodvärden av aminosyran taurin. 

Taurin är en aminosyra som ingår i ett flertal livsviktiga processer varav hjärtmuskulaturens sammandragningsförmåga är en. Hundar kan normalt, till skillnad från katt, själva tillverka taurin, och på så sätt upprätthålla normala koncentrationer, utan tillskott via foder. Anledningen till varför vissa hundar inte kan upprätthålla adekvata nivåer av- eller omsätta taurin, är hittills okänd varför forskning inom detta område är av stort värde. Vi ämnar undersöka nedärvningsmönster för DCM hos Cocker spaniel samt sambandet mellan taurinkoncentrationer/omsättning och eventuella förändringar i arvsmassan med förhoppningen om att i framtiden kunna minska förekomsten av taurinbrist och utvecklandet av DCM hos Cocker spaniel och andra drabbade raser. Vi ämnar även undersöka en eventuell koppling mellan låga taurinkoncentrationer och utvecklandet av andra sekundära sjukdomar och kommer därför att analysera blodprover och mäta blodtryck på samtliga hundar samt erbjuda ögonlysning till ett antal av de hundar som ingår i studien. För att kunna undersöka dessa saker, måste vi få tillgång till och undersöka både friska och sjuka cocker spaniels. 

Vad innebär ditt deltagande för dig och din hund: 

För att ingå i studien krävs det att din hund inte har några kända sjukdomar och inte genomgår någon medicinsk behandling, undantaget hundar med konstaterad dilaterad kardiomyopati. Vid det första besöket tas ett allmänt blodprov där vi kontrollerar bland annat njur- och leverfunktion samt sköldkörtelvärden. Vi kommer även att analysera taurinkoncentrationen, göra en blodtrycksmätning samt en fullständig ultraljudsundersökning av hjärtat inklusive en EKG-undersökning.  

Om vi finner något avvikande kommer er hund att påbörja behandling och ni kommer att kallas till 2 uppföljande undersökningar med 3 månaders intervall. Aktuella djurägare kommer att kontaktas av personal från Anicura Albano Djursjukhus för att få den information som behövs för att initiera behandling.  

De hundar som konstateras ha en nedsatt hjärtmuskelfunktion och därmed visar tecken på DCM kommer även att behandlas med rekommenderad hjärtsviktmedicinering. Eventuell behandling med taurin och/eller hjärtsviktsbehandling bekostas av ägaren. Hundar utan avvikelser enligt samtliga parametrar kommer inte att behöva undersökas igen.

Deltagande är helt frivilligt och ni kan när som helst välja att lämna studien.

Om detta låter intressant och ni vill ingå i vår studie kan ni anmäla intresse till mig på karin.kristrom@anicura.se alternativt på telefon 08-505 304 00 så återkommer jag med mer detaljer gällande undersökningarna.

Varma hälsningar   

Karin Kriström och Docent Anna Tidholm på Anicura Albano Djursjukhus samt Professor Jens Häggström och Docent Ingrid Ljungvall vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.