Valphänvisning
Valphänvisning ger information om aktuella samt väntade valpkullar, inskickade av uppfödare som är medlem i klubben. Medlemskap i CSK är obligatoriskt. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår valprådgivare eller vårt avelsråd » 
 
»

Läs tips innan hundköpet här »

Central valprådgivare: 
vakant

»

REGLER FÖR HÄNVISNING

Samtliga resultat måste vara kända före parning!
För svenskregistrerade hundar kontrolleras resultatkraven nedan på SKK:s AvelsData. För utländsk registrerad hund skall hälso- och tävlingsresultat kunna visas upp ihop med intyg, där det framgår att hundens identitet är styrkt (chipmärkt eller örontatuerad).

Inga kombinationer får bryta mot SKK:s grundregler »

Följande gäller båda föräldrarna (om inget annat anges)

HÄLSA
HD-status: Grad A eller B (FCI), Score högst 10 (KC/BVA), Excellent/Good (OFA)
Ögonintyg: ej äldre än 2 år vid parningstillfället. Cockerklubbens ögonpolicy skall följas.
FN-status: DNA-testad Fri alternativt Hereditärt Fri (minst en av föräldrarna)

MERITER
Utställning: lägst 1:a pris/Very Good. Kull efter förälder som diskvalificerats p.g.a. mentalitet förmedlas ej!
Jaktprov: lägst Godkänd Nybörjarprov B

ÖVRIGT
Inavelsgrad för kullen: Ej överstigande 6,25 % beräknat på 5-generationers fullständig stamtavla
Lägsta ålder för parning, tik: 22 månader
Lägsta ålder för parning, hane: 12 månader

Avelsrekommendationer »

 

Uppfödare, har du valpar?Anmäl on-line »
Har du valpar till salu kan du anmäla kullen tidigast 4 veckor före beräknad valpning. Kull kan ligga kvar t.o.m. det datum valparna är 10 veckor. Därefter kan man påanmäla annonsen en gång per månad fram till dess att den varit införd 6 månader. Hör uppfödaren inte av sig då kullen är 10 veckor tas annonsen bort. Förmedlingen är gratis för uppfödare som står med på uppfödarlistan. För övriga kostar det 200:- på CSK's plusgiro: 371957-2 märkt "valpkull + ditt namn".

2012-09-01 ändring av tidsbegränsning för hänvisning av valpkull
Enligt styrelsebeslut 2012-08-14 gäller följande tidsbegränsning: Kull kan ligga kvar t.o.m. det datum valparna är 10 veckor (tidigare 4 månader). Är valparna osålda kan man som nu påanmäla annonsen en gång per månad fram till dess att den varit införd 6 månader. Styrelsebeslut gäller fr. o m. 2012-09-01.

** Är din hund B = anlagsbärare (carrier) får den endast paras med hund som är A eller hereditärt fri

* SKKs grundregler »     Läs också: Vägledning vid uttolkning av grundreglernas avelsparagraf, 2. Avelsetik »

Utdrag ur dessa: 2. Avelsetik:
"Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att det befrämjar avkommans hälsa och välbefinnande.
Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy samt med rasens standard, provbestämmelser, registreringsbestämmelser och rasspecifika avelsstrategi."

2:3 att till avel endast använda hundar som inte har allvarlig sjukdom / funktionshinder och som har ett gott och för rasen typiskt temperament. Hund som uppvisar beteendestörning i form av överdrivna rädslereaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för hunden vardagliga situationer ska inte användas i avel.

att i avelsarbetet undvika parningskombination som utifrån tillgänglig information ökar risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomman.

2:4 att som ägare av avelshund följa SKKs hälsoprogram. För raser med krav på veterinärmedicinskt / genetiskt undersökningsresultat och / eller genomförd mentaltest / mentalbeskrivning / prov ska giltigt intyg om detta finnas för avelshundarna före parningstillfället.

2:5 att inte använda hund i avel som vid DNA-test visat sig vara bärare av dubbla anlag för allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning. Hund som visat sig vara bärare av enkelt anlag för allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning får användas i avel, men endast i kombination med genetiskt / hereditärt friförklarad hund och under förutsättning att detta inte står i strid med gällande hälsoprogram.
 


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~